אבני החושן, שנים עשר השבטים, אהיה אשר אהיה, אמנות יהודית

תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות באתר www.Aeheye.com

(להלן: "התקנון")
עודכן ביום 19.06.2023

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים,
לרבים וכן לתאגידים וישויות משפטיות אחרות בצורה שווה.

1. כללי
1.1. אנא הקפד לקרוא תנאי השימוש לפני הגלישה באתר. גלישתך באתר com.aeheye
(להלן: "האתר "), לרבות גלישה עם או בלי הרשמה ו/או כל פעילות אחרת בה אתה מעורב
באתר, מהווה הסכמה לתנאי השימוש של האתר, במהדורתם המע ודכנת המפורסמת
באתר. אנא זכור שתנאי השימוש הינם חוזה התקשרות לכל דבר ועניין ותנאיהם הינם
תנאים קובעים לעניין היחסים בין הצדדים. תנאי השימוש והתקנון באתר ישונו מעת לעת
על ידי מפעילי האתר וזאת ללא צורך בהודעה מראש. עליך להתעדכן בשינויים אלה
והאחריות על כך ה יא עליך.
1.2. עליך להיות בגיר כדי להשתמש באתר, דהיינו גילך חייב להיות לפחות 18 שנה.
1.3. זכות השימוש באתר הינה אישית. כל המבצע פעולה באתר, לרבות גלישה בלבד, מצהיר
בעצם פעולתו כי הוא מודע לתקנון ולתנאי השימוש באתר וכי הוא מקבל אותם וכי לא
תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה נגד מפעילי האתר, ו/או האתר, ו/או בעלי
האתר, ו/או מנהליו, ו/או סוכניהם, ו/או שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם (להלן: "מפעילי
האתר"), מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר על פי התקנון. למען
הסר ספק, בעלי האתר ומפעיליו הם "אהיה אשר אהיה" – סטודיו נזוז וקארן סבאג ע.מ.
025432899 הלן: "הסטודיו" או "מפעילי האתר ".
1.4. האתר ישתנה מעת לעת, מוצרים חדשים לרבות אך לא רק במאפייניו, תכונותיו, האופן בו
הוא מעוצב, האופן שמשתמשים בו, התוכן שלו, שעות הפעילות והציוד הנדרש לשימוש
באתר ולגישה אליו. מפעילי האתר ו/או האתר רשאים להפסיק הפצת מידע, לשנות ו/או
להפסיק כל שיטת העברת מידע ולשנות את מהירוי ות העברת המידע ו/או כל מאפיין אותו
ו/או מאפייני שידורים אחרים. יחד עם זאת, מפעילי האתר מתחייבים לעשות ככל אשר
ברשותם, ובאופן סביר, כדי לסיים התחייבויות שלקחו על עצמם.
1.5. מובהר כי מפעילי האתר אינם אחראים על כל נזק שעלול להיגרם למחשב ו/או למכשיר
הסלולרי ו/או למכשיר קצה אחר הקיים היום או שיהיה קיים בעתיד, כתוצאה מפעילותך
באתר.

2. מטרות האתר
2.1. הצעת שירותים ומוצרים של "אהיה אשר אהיה" – סטודיו נזוז ע.מ. 025432899 – קארן
סבאג )להלן: "הסטודיו"(.
2.2. הצגת יצירותיה של המותג "אהיה אשר אהיה" . כל הזכויות שמורות לסטודיו נזוז ו/או
קארן סבאג. שים לב כי הצגת היצירות באתר נועדה להציג את יכולותיו של הסטודיו
וזאת בלבד. אין לראות בהצגת היצירות כדי המלצה או הפנייה ללקוח/ות אשר הסטודיו
שירת ו/או עדיין משרת, אין לראות בעבודות המוצגות בתיק העבודות עדות לאיכות
השירותים ו/או המוצרים של אותו לקוח או לקוחות. אין לסטודיו כל יחסים עם
לקוחותיו מלבד היותו ספק מוצרים ושירותים כמפורט באתר.
2.3. מקום להשאיר פרטי התקשרות כדי שנציגי האתר יחזרו אליכם.
.2.4 הסטודיו לא יוכל לקחת על עצמו עבודות שיש בהן משום ניגוד אינטרסים. לעתים
הסטודיו לא יקבל על עצמו עבודה ולא יוכל להסביר מדוע ולא תהיה לך כל טענה כלפי
הסטודיו בשל כך.
2.5. שים לב כי הסרטים והמוצרים האחרים המופיעים באתר הם להמחשה בלבד. הסטודיו
לא ייצר מוצרים זהים בעבורך, אך אפשר להפנות את הסטודיו לעבודות שראית ב תיק
העבודות כדי לכוונו בעניין של טעם, סגנון וכדומה. הסטודיו עושה כלל אשר ביכולתו
באופן סביר לספק את רצונו של הלקוח שלו, אולם גם על הלקוח להבין שלא כל מה שהוא
רוצה ו/או רואה בדמיונו אפשרי ו/או סביר ו/או רצוי בנסיבות.
2.6. באתר יש לינק לאתר ניסיונ י המהווה דף נחיתה לצפייה בסרט/ים. ייתכן כי בעתיד לינק
זה יחדל מלפעול. בינתיים הוא משמש כאתר תשלום לצפיי ה בסרט/ים תמורת תשלום.
קיימת אפשרות לשלם על צפיה בסרט/ים. מיד אחרי התשלום בכרטיס אשראי, נשלחת
אל המשלם קבלה ונפתחת לו האפשרות לצפות בסרט למשך 24 שעות. נא שים לב כי אחרי
24 שעות הסרט ייסגר בעבור המשלם והוא לא יוכל לצפות בו שוב, אלא אם כן ישלם שוב.
3. מדיניות הפרטיות באתר
3.1. מפעילי האתר מתייחסים בכבוד רב לפרטיות הגולשים באתר ושומרים עליה.
3.2. אינך חייב למסור כל מידע, והחוק אינו מחייב אותך למסור כל מידע, אולם אי מסירת
המידע עשוי למנוע ממך שימוש בחלק משירותי האתר. אם לא תשאיר פרטי התקשרות
הסטודיו לא יוכל לחזור אליך ולהציע לך את שירותיו. שים לב כי מפעילי האתר אינם
שומרים את הפרטים שאתה ממלא באתר ברשימה כלשהי, ואולם, יש לשים לב לכך כי
פרטי המידע שלך עלולים להיות חשופים להאקרים ובעלי האתר אינם יכולים להיות
אחראים בזמן פריצה זדונית מסוג זה.
3.3. בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. מדובר במידע שחלקו ניתן על ידך באופן
אקטיבי וחלקו מידע סטטיסטי ומצטבר, לרבות העמודים שבהם צפית, ההצעות
והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט )IP )שממנה פנית וכדומה, והכל בהתאם
לאופן שבו האינטרנט פועל.
3.4. פרטיות המידע: מפעילי האתר מחויבים להגן על הפרטיות שלך והם עושים כן באמצעות
הטכנולוגיה המקובלת בשוק. יש להבין כי בעוד אבטחת המידע מצמצמת את הסיכונים
לחדירה בלתי מורשית למחשבים ולאתרים היא אינה מעניקה חסינות מוחלטת בכל תנאי
מפני חדירה כאמור. מפעילי האתר אינם מתחייבים כי השירותים באתר יהיו חסינים
באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.
3.5. מפעילי האתר אינם שומרים את הנתונים שלך עבור פניות עתידיות שלך ואולם הם
עשויים לעשות זאת בעתיד, והכל וכדי לספק לך שירות טוב יותר. הם עשויים להשתמש
במידע כדי להודיע לך באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני ו/או פרטים נוספים שסיפקת
על מוצרים חדשים, מבצעים, אירועים ולעניין אותך בפעילויות שונות ובכל מידע אחר
שאתה עשוי למצוא בו עניין. ייתכן כי ייעשה שימוש במידע כדי להציע לך שיתופי פעולה
מסוגים שונים, וכדי לשפר את המוצרים והשירותים המוצעים באתר ומחוצה לו. אנחנו
עשויים לפנות אליך באמצעות המידע שסיפקת למטרות של שירות לקוחות ו/או מחקרי
שוק או לחזור אליך באמצעות מידע זה כדי לענות על שאלותיך ולסייע לך בדרכים
אחרות, על פי צרכיך ורצונותיך.
3.6. זכות לעיין במידע: על פי סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – ,1981 כל אדם זכאי
לעיין בעצמו או על ידי בא כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו
המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן,
רשאי לפנות לבעלים של מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו כליל. פנייה כזו
יש להפנות אלינו, באמצעות הדואר אלקטרוני אלcom.gmail@sebbag.karen :
3.7. Cookies' – עוגיות': מפעילי האתר משתמשים ב – 'עוגיות' )cookies )לצרכים שונים,
לרבות תפעולו השוטף והתקין, כולל איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר,
לצורך אימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת
מידע. המידע ב- 'עוגיות' הינו מוצפן, ואנו נוקטים אמצעי זהירות כדי להבטיח שרק
מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
3.8. אם אינך רוצה לקבל 'עוגיות ' תוכל למנוע את קבלתן על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך.
אנא זכור כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים
והתכונות באתר ו/ או באתרי אינטרנט אחרים.
3.9. קישורים לאתרים אחרים: באתר תמצא לעתים קישורים לאתרים אחרים שבהם אתה
עשוי למצוא עניין. אנא זכור כי ברגע שהשתמשת בקישורים אלה עברת לאתרים אחרים,
חיצוניים לאתר, שעליהם אין למפעילי האתר שליטה.
3.10. מסירת מידע לצד שלישי: פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, ככל
שפרטים אלה מזהים אותך באופן אישי, לא יימסרו לצד שלישי אלא במקרים מסוימים,
כלהלן:
.3.10.1במקרה שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות המשותפות לאתר
ולצד שלישי המוצגות באתר . במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם
לשם ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך.
3.10.2. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, ו/או את תקנון האתר ו/או את הוראות
הסכם ההצטרפות לאתר ו / או התנאים לקבלת המוצרים ו/או השירותים הנמכרים
ו/או הניתנים באתר, או אם תבצע באמצעות האתר ו /או בקשר עם האתר, פעולות
הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה, יהיו מפעילו האתר רשאים
למסור את המידע לפי הנדרש.
3.10.3. אם מפעילי האתר יארגנו את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, וכן במקרה
שהאתר ימזג פעילותו עם גוף אחר, הוא יורשה להעביר לכל אחד מ הגופים הללו
העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר ו/או כל מידע סטטיסטי שבידיו, ובלבד
שגופים אלה יקבלו על עצמם את הוראות מדיניות הפרטיות כפי שמופיעות בדף זה.
3.10.4. אם מפעילי האתר ימכרו או יעבירו בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד
כלשהו, ו /או במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של
צד שלישי כלשהו, ובלבד שאלה יקבלו על עצמם את הוראות מדיניות הפרטיות כפי
שמופיעות בתקנון זה.
3.10.5. אם יתקבל בידי מפעילי האתר צו שיפוטי המורה להם למסור את המידע אודותיך או
פרטים מתוכו לצד שלישי.
3.10.6. במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה, הליך משפטי, אם יהיו כאלה, בינך לבין
מפעילי האתר.
3.10.7. בכל מקרה שבו יסברו מפעילי האתר כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק
משמעותי לך ו /או להם ו/או לכל גורם אחר לרבות כל צד שלישי כלשהו.
3.10.8. התשלום באתר על רכישת יצירות מתבצע באמצעות שימוש בכרטיס אשראי של
חברות אשראי שונות )להלן: "חברות הסליקה והאשראי"( ועשוי להשתנות בעתיד.
אנא עקבו אחרי השינויים בעניין זה. חברות הסליקה והאשראי אחראיות על הל יך
התשלום ובכל מקרה של תקלה ו/או בעיה כלשהי בעניין זה נא פנו אל חברת הסליקה
והאשראי באמצעותה התבצע התשלום שכן האחריות בעניין זה היא עליה. מפעילי
האתר אינם מתחייבים כי כרטיס אשראי מסוים יתקבל באתר. לאחר התשלום
תישלח אל המשלם קבלה באופן מיידי אל כתובת המייל שנתת.
3.10.9. שימו לב כי אנו עושים את המירב האפשרי הסביר כדי לשמור על פרטיותכם אך אין
אנו לוקחים על עצמנו כי האתר יהיה מוגן מפני כל מתקפת סייבר ו/או טעויות ו/או
תקלות אחרות אשר עשויות לקרות במרחב האינטרנט, לרבות גניבה של פרטי אשראי,
נפילת אתרים, שינוי אתרים באופן זדוני וכיוב'. אנא תשומת לבכם.

4. זכויות יוצרים וקניין רוחני
4.1. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בכל מוצרי המותג "אהיה אשר אהיה "
לרבות כל המוצרים והתכנים המופיעים בו בכל צורה, הינם קניינם ורכושם של מפעילי
האתר בלבד או שהם עושים שימוש בהם ברשות והכל בהתאם לכל דין, לרבות, אך לא
רק, חוק זכות יוצרים התשס"ח – .2007 מפעילי האתר שומרים לעצמם את כל הזכויות
בקשר עם כל החומר המופיע באתר. הנך מתחייב כי תימנע מלהפר זכויות אלה. אין
להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי חלק כלשהו מתכני האתר
בשום דרך.
4.2. באתר זה יש שימוש בלוגואים, מידע ו/או רכוש אחר של ישויות שונות כגון חברות
מסחריות ואחרות )להלן: " המידע והלוגואים"(. השימוש במידע וב לוגואים אלה באתר
נעשה ברשות. הנך מתחייב כי לא תשתמש במידע וב לוגואים ללא רשות מראש ובכתב
מבעלי הזכויות בהם.
4.3. האתר מוגבל לשימוש אישי, ואין לעש ות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת
מראש ובכתב ממפעילי האתר. אין לראות בהוראות תנאי השימוש ו/או בכל הוראה
אחרת המופיעה במסגרת האתר כאילו היא מעניקה ו/או מעבירה כל זכות שהיא למאן
דהוא, לרבות זכויות קניין רוחני כלשהן. הנך מסכים בזאת כי לא תפר זכות ו/או זכויות
מזכויות מפעילי האתר כאמור.
4.4. יודגש כי כל שינוי בתכני האתר ו/או שימוש בתכני האתר, לרבות התכנים להורדה, שלא
למטרות שצוינו, לרבות אך מבלי לגרוע, שימוש בתכני האתר בכל אתר אחר ו/או בכל
רשת מחשבים אחרת הינו אסור בהחלט ויהווה הפרה של זכויותיהם של מפעילי האתר על
כל ההשלכות המשפטיות והאחרות הנובעות מכך.
4.5 .ייתכן כי בעתיד יתירו מפעילי האתר פרסום תכנים שונים באתר, לרבות, אך לא רק,
מאנשים וחברות הקשורים בספקי המוצרים, ו/או מלקוחות )להלן: "המפרסמים"(.
המפרסמים באתר מוותרים על זכויות היוצרים שלהם בחומר אשר יפורסם באתר. עצם
הפרסום באתר יהווה וויתור על זכויות היוצרים בחומר המפורסם. המשתמשים באתר לא
יראו במפעילי האתר כאילו המליצו על שירותים ו/או מוצרים המתפרסמים באתר.
4.6. מפעילי האתר מחויבים להגן על זכויותיהם של בעלים בזכויות יוצרים ביצירה על פי כל
דין. נא להפנות הודעות הקשורות להפרה של זכויות יוצרים אל מפעילי האתר במייל
karen@nazooz.net. מפעילי האתר יתייחסו ברצינות לכל פנייה ויבצעו את הנדרש מהם
על פי כל דין.
5. כתב ויתור
5.1. האתר, תכניו, המוצרים והשירותים המוצגים בו מוצעים לשימוש, בכפוף לתקנון ולתנאי
השימוש, כמות שהם ) is as )ללא מצג ו/או התחייבות ו/או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש
או במשתמע. בהתאם לכל דין, לא תחול על מפעילי האתר כל אחריות שהיא, במפורש או
במשתמע, לרבות בקשר עם תקינותו הטכנית של האתר, הפרה של זכויות והתאמת האתר
למטרות מסוימות ו/או לאנשים מסוימים, ולרבות איכות המוצרים והתוצאות של השימוש
בהם.
5.2. מפעילי האתר א ינם אחראים ו/או אינם מבטיחים כל הבטחה בקשר עם השימוש ו/או
התוצאות מהשימוש בתכני האתר ו/או המוצרים המוצגים בו, לרבות נכונות התכנים,
דיוקם, מהימנותם ועוד. הנך מצהיר בזאת כי תנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על
עצמך מפני כל תביעה, נזק ו/או הפסד אשר היו עלולים להיגרם כתוצאה משימוש שעשית
באתר ו/או הסתמכות שהסתמכת על האתר ו/או על החומרים המצויים בו.

6. הנגשה לבעלי מוגבלויות
6.1. מפעילי האתר עושה כל שלאיל ידם כדי להנגיש את האתר לאנשים עם מוגבלויות וזאת
בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998 ולתקנות ה נגשת אתרים
הכפופות לו. במידה שהנך נתקל בבעיית נגישות באתר אנא פנה אל מפעילי האתר והם יעשו
ככל אשר ביכולתם ובהתאם לסביר כדי לפתור בעיית נגישות זו.

7. שיפוי
7.1. אתה מסכים לכך כי היה ותפר את התקנון ו/או תנאי השימוש ו/או תגרום להפרה של כל דין
ו/או זכות של צד שלישי כלשהו )להלן: "ההפרות"( והפרה ו/או הפרות אלה יביאו לנזק ו/או
הפסד ו/או אבדן רווח ו/או תשלום או הוצאה למפעילי האתר ו/או לעובדי ו/או למנהליה
ו/או נושאי משרה בה, ו/או מי מטעמם )להלן: "מפעילי האתר ועובדיו"(, ובכלל זה שכר
טרחת עו"ד, שכר מומחים והוצאות משפט, אתה תשפה את מפעילי האתר ועובדיהם בגין
ההפרות האלה וההוצאות שייגרמו בשל הפרות אלה למפעילי האתר ועובדיהם.

8. הגבלת אחריות
8.1. מפעילי האתר לא אחראים ולא יהיו אחראים, בשום מקרה שהוא, בגין השימוש באתר ו/או
עיכוב ביצוע מצדך בשל אי יכולת להשתמש ו/או אבדן מוצרים ו/או נתונים ו/או אבדן
רווחים הנובע מעיכוב ו/או אי יכולת להשתמש באתר ו/או בתכניו ו/או במוצריו ו/או בקשר
עם השימוש באתר, או בשל טעויות ו/או אי דיוקים ו/או מחדל, פגם, פרצת אבטחה ו/או
כשל כלשהו באתר. מפעילי האתר לא יחויבו כלפיך בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד מקרי או
תוצאתי ו/או כל נזק אחר.

9. קישורים לאתרים אחרים
9.1. מפעילי האתר אינם מתחייבים כי קישורים לאתרים אחרים, במידה שיש כאלה באתר, יהיו
תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים )להלן: "האתר
המקושר"( באתר אין פירושה כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן ו/או עדכני ו/או מלא
ומפעילי האתר לא יישאו בכל אחריות בקשר לתוכן באתרים מקושרים כאמור. כמו כן
ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילי האתר אינם אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם
לך ו/או לרכושך ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע ו/או
תכנים המופיעים באתרים מקושרים ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע כלשהו
שפורסם באתר על ידי צדדים שלישיים. כמו כן, במידה שיופיעו באתרים מקושרים אלה
דעות, הצהרות, עצות, הצעות ו/או כל מידע אחר המוצג על ידי צדדים שלישיים )להלן:
"הדעות"( אלה הינן דעות של אותם צדדים שלישיים ואי נם משקפים את דעותיהם של
מפעילי האתר בעניינים שבהם מדובר.
9.2. אם אתה מבקש ליצור מצב של אתר מקושר, שים לב כי אל לו לאתר המקושר להציג מצג
כלשהו כאילו מפעילי האתר ו/או האתר קשורים אל האתר המקושר ו/או אל הישות
המשפטית שמפעילה אותו ו/או אל מוצריה ו/או אל שירותיה ו/ אן פעילות אחרת בה הישות
המשפטית מעורבת בדרך כלשהי. בנוסף, האתר המקושר לא יפגע ו/או יהיה במצב בו הוא
ו/או התכנים שבו עלולים לפגוע ו/או להפחית משמם הטוב של מפעילי האתר בדרך כלשהי.
מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לבטל את ההסכמה לאתר מקושר בכל זמן שהוא
לפי שיקול דעתם הבלעדי והסופי וללא ערעור.

10. החלפת בעלות
10.1. במקרה שהבעלות באתר או בחלקים ממנו תשתנה ו/או תוחלף, בכל דרך, לרבות אך לא
רק, רכישה, מיזוג, מכירה וכדומה, מפעילי האתר שומרים על זכותם להעביר את המידע
שבאתר או חלקים ממנו לבעלים החדשים.
10.2. אתה מודע לכך כי באיר וע של פשיטת רגל, אבדן יכולת לשלם או לקבל כסף, ובאירועים
אפשריים אחרים, מפעילי האתר עלולים לאבד את שליטתם באתר ועל האפשרות להעביר
מידע מהאתר לאתרים אחרים ולמקומות ואנשים אחרים.

11. אי שידול/מסר פרסומי
11.1. יודגש כי עצם פרסומו של תוכן באתר, שאינו קשור למפעילי האתר ו /או למוצריהם ו/או
לשירותיהם ו/או לתהליכים אחרים של מפעילי האתר, אינו מהווה ולא ייחשב כמתן
המלצה, תמיכה או עידוד מצד מפעילי האתר בקשר לתוכנו של המסר ואינו מהווה מתן
חסות לו. למען הסר ספק, הדבר אמור בכל מוצר ו/או שירות המופיע בתיק העבודות המוצג
באתר ובכל דבר אחר המוצג באתר.

12. כתב ויתור לגבי מידע
12.1. בנוסף לכל האמור בתנאי השימוש, מפעילי האתר אינם אחראים לדיוק, לשלמות, לנכונות
המידע או חלקו, אשר הם אספו ו/או כינסו ו/או שמרו ו /או אשר העבירו לך או לכל אדם
אחר.

13. הפסקת שימוש
13.1. מפעילי האתר רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי והסופי, להפסיק פעילותו של כל משתמש
בשירותי האתר, בכל עת, וללא הודעה מוקדמת, ולפי שיקול דעתם הבלעדי, אם לא יעמוד
בתקנון ותנאי השימוש, ו/או יפר הוראת כל דין, לרבות על ידי חסימת מספר IP, ו/או בשל
קשיים טכניים שונים בתפעול האתר.
13.2. היה ויפר משתמש תנאי השימוש ו/או הוראת כל דין, יהיו מפעילי האתר, לפי שיקול דעתם
הבלעדי והסופי, זכאים לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו, אף אם לא יינתן צו
שיפוטי המורה על כך והינך מוותר בזאת על כל ט ענה כלפי מפעילי האתר ועובדיהם בקשר
עם חשיפת הפרטים כאמור.

14. דין תקף
14.1. כל מחלוקות, טענות ותב יעות בקשר לאתר ו/או לשימוש באתר לרבות הגלישה באתר ו/או
לתכני האתר ו/או לכל הנובע ו/או הקשור לאתר ידונו בבתי המשפט בחיפה בלבד ועל פי
הדין הישראלי בלבד, ללא מתן תוקף לכלל י ברירת הדין או הפורום שלו וסמכותו של כל
בית משפט זר )לרבות כל בית דין או טריבונל זרים א חרים(, כמו גם תחולתו של כל דין זר
נשללת בזאת במפורש.
14.2. אם וככל שיקבע בית משפט, בית דין או טריבונל שיפוטי אחר מוסמך )להלן: "הערכאה
השיפוטית"( כי הוראה מהוראות התקנון ותנאי השימוש האלה או חלקים מהם הינה בלתי
חוקית ו/או בלתי תקפה, והדבר יביא לביטולה, הדבר לא יבטל את יתר הוראות תקנון זה
ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה השיפוטית ולא יביא
לפסילתם ו/או לאי אכיפתם.

15. שונות
15.1. התקנון ותנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם המלא בינך ובין מפעילי האתר. אין לשנותם
בכל דרך שהיא, למעט עדכונם מדי פעם בפעם על ידי מפעילי האתר. מפעילי האתר שומרים
לעצמם את כלל זכויותיהם, ובהן את הזכות להעביר את זכויותיהם ו/או התחייבויותיהם,
כולן או חלקן, באופן חופשי וללא הגבלה לפי שיקול דעתם. היה ומפעילי האתר יוותרו על
זכויותיהם בנוגע להפרה כלשהי של התקנון ותנאי השימוש וויתור זה לא יהווה וויתור
בקשר עם הפרה אחרת, שונה או דומה לה. מפעילי האתר שומרים על זכותם לשנות תקנון
זה ואת מדיניות הפרטיות מזמן לזמן מבלי צורך למסור על כך הודעה מלבד פרסום נוסח
עדכני של התקנון באתר.
15.2. מפעילי האתר אינם מתחייבים כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן
זמני או קבוע ושומרים לעצמם את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי
שיקול דעתם הבלעדי והסופי. הנך מודע לכך ומסכים לכך כי השימוש באינטרנט כרוך
לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת מפעילי האתר ו/או האתר, ושמפעילי האתר ו/או האתר
לא יהיו אחראים ב אופן כלשהו לכל שיבוש ו/או איבוד מידע בזמן העברת מידע לאינטרנט
ו/או בכל זמן אחר. ייתכן כי האתר לא יהיה זמין מעת לעת מסיבות שונות, לרבות בשל
תחזוקה שוטפת. ייתכן כי הגישה לאתר תופסק לעיתים, בנסיבות שונות, ו/או תופרע ו/או
תושעה, באופן זמני או לצמיתות. הנך מצהיר בזאת כי הנך פוטר בזאת את מפעילי האתר
ו/או האתר מאחריות בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב זאת. במקרה של
סגירת האתר, מפעילי האתר יעשו ככל אשר ביכולתם ובאופן סביר כדי לעמוד
בהתחייבויותיהם טרם סגירת האתר.
15.3. הרכישה באתר –
היצירות
כל יצירה היא אחת.
אחת ויחידה שנוצרה במחשבה של רגע, בהשראת הרצון והימצאות החומר.
100% עבודת יד.
איורים ידניים המבוצעים באמצעות דיו על עור טבעי, ניירות טבעיים של כותנה ופשתן.
נגיעות של פעם, ביצירה של עכשיו.
האוסף משלב בתוכו את שורשי היהדות מתקופות וזמני עבר.
פריטים של יהודים בגולה, של עולים חדשים בארץ ישראל, יצירות פרטיות ואנונימיות שבמרוצת
הזמן עברו ממקום למקום, מאדם לאדם.
המאחד את כולם הוא האהבה והרצון להנציח את היהדות בכל דרך וחומר שאפשרה התקופה.
כוונה מן העבר, בעטיפה של עכשיו. המשכיות של אז, שמורה לעתיד.
הרכישה
האתר והיצירות נמכרות בקונספט של מוצר אחד בלבד. ישנן סדרות ו /או אוספים המוצעות
למכירה ואף הן יחידות בהתאם לחומר הזמינות והשראת האמן בכל עת.
• האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של ה יצירות והמוצרים באמצעות האינטרנט.
• ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
• הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת
האשראי.
• מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ
• החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות
רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.
החזרות וביטולים
• ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של
החברה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את
הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל
העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו
המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 30 יום מתאריך רכישת המוצר.
• במקרה של ביטול העסקה, תחזיר החברה ללקוח את התשלום בגין המוצר.
• אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות
משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול.
מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל
בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.
אספקה והובלת המוצר
• החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר
מכירות, עד 30 ימי עסקים.
• החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי -אספקה, שנגרמה כתוצאה
מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
• משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה, בתוספת תשלום. או שהלקוח
רשאי לאסוף את המוצר באו פן עצמאי.
מחיר המוצר הינו לאיסוף המוצר ממשרדי הסטודיו הממוקם בחי פה, דרך העצמאות 118 קומה ,3
סטודיו נזוז. עלות המשלוח בהתאם להגדרת הכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה.
שירות לקוחות
• בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון 04-6050809
karen.sebbag@gmail.com asheraeheye@gmail.com – ל"דוא באמצעות או
אחריות ושירות
• האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר. אנו משתמשים בדבקים חזקים ביותר אך
מכיוון שהמוצרים מורכבים 100% עבודת יד ולכן ת תכן שאבן קריסטל תיפול או עור ייפרד מהחלק
המודבק. נשמח לשמוע על כך ולעשות כל שביכולתנו על מנת שהיצירה תישמר לשנים רכבות, זה
מהות היצירות.
•האחריות למוצר ניתנת לתקופה של 3 חודשים מיום הרכישה.
• בתקופת האחריות תספק החברה את החלק שנפל בהתאם לכל יצירה.
• האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה
באמצעות החנות האתר מכירות com.aeheye חברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח
להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.
• הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר
הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה
של המוצר הפגום.
• אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה ממעבר דירה ואריזת המוצר
באופן שאינו הולם את עדינותו. מתלייה באופן שונה ולא כפי שהיצירה תוכננה.
• החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר
לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות
וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים
שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור
נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.
• להפעלת האחריות ולקבלת שירות למוצר יש ליצור קשר עם החברה בטלפון: 04-6050809 או
באמצעות הדוא"ל המצורף.
מפעילי האתר מאחלים לכם גלישה נעימה ופורייה באתר.
שנזכה לחדש ולהתחדש למען האחדות בעם ישראל.
אם ברצונכם לפנות אלינו אנא עשו זאת באמצעות המייל karen@nazooz.net
Asheraeheye@gmail.com
Karen.sebbag@gmail.com)